1. ALLMÄNT

Denna policy avseende integritet och marknadsföring (”Integritetspolicy”) beskriver hur Marias Rena Städgrupp org.nr: 556953-7938, Beväringsgatan 17, 415 05 Göteborg, Sverige, e-postadress: info@mariasrenastadgrupp.se, (“Företaget”, ”vi”) samlar in, använder, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter.

1.1 Integritetspolicyn gäller då vi tillhandahåller tjänster eller produkter i anslutning till köp, serviceärenden och övrig kontakt med Företaget, såsom besök på webbplats.

1.2 Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi vill med denna Integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.

 1. PERSONUPPGIFTSANSVARIG

Företaget är personuppgiftsansvarig för Företagets behandling av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

 1. NÄR BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

3.1 För att du ska kunna besöka vår webbplats, köpa våra produkter eller tjänster eller kontakta oss för information måste vi samla in och behandla personuppgifter om dig.

3.2 Företaget samlar in och behandlar personuppgifter om dig när du köper en produkt eller tjänst av Företaget, när du anmäler dig till ett event som Företaget anordnar, när du besöker Företagets webbplats eller när du på annat sätt har kontakt med Företaget.

3.4 Vi samlar även in och uppdaterar dina adressuppgifter via tredjeparts-tjänster för adressuppdatering.

 1. VILKA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAR VI OM DIG?

4.1 För dig som köper [produkt eller tjänst av Företaget]

De personuppgifter Företaget samlar in och behandlar om dig i egenskap av kund som genomför köp och använder våra support-tjänster är:

 • Namn och identifikationsnummer (organisationsnummer)
 • Telefonnummer och e-post
 • IP-adress och information om din användning av Företagets webbplats

4.2 För dig som kontaktar oss per post, e-post eller telefon

De personuppgifter som Företaget samlar in och behandlar om dig när du vänder dig till oss och kontaktar oss per e-post eller telefon är:

 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Telefonnummer

4.3 För dig som besöker vår webbplats

De personuppgifter som Företaget samlar in när du besöker vår webbsida är:

 • Namn
 • Identifikationsnummer (organisationsnummer)
 • Telefonnummer
 • IP-adress

4.4 För dig som anmäler dig till event som Företaget anordnar

De personuppgifter som Företaget samlar in när du anmäler dig till ett event är:

 • Namn
 • Telefonnummer
 • E-post
 1. VARFÖR BEHANDLAR VI UPPGIFTER OM DIG?

5.1 För dig som är [kund till Företaget]

Företaget behandlar dina personuppgifter för olika ändamål. Huvudsakligen behandlar Företaget dina personuppgifter i syfte att:

 • Fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som kund, såsom genomförande av köp, fakturering och tillhandahållande av support;
 • Möjliggöra allmän kundvård och kundservice, som för att besvara frågor och rätta felaktiga uppgifter;
 • Lämna information och rikta marknadsföring, per post, e-post, SMS/MMS samt telefon avseende Företagets och utvalda samarbetspartners varor och tjänster;
 • Följa tillämplig lagstiftning, till exempel bokföringslagar;

Uppgifterna kan även utgöra underlag för marknads- och kundanalyser, marknadsundersökningar, statistik, affärsuppföljning samt affärs- och metodutveckling relaterat till köp av varor och tjänster.

5.2 För dig som kontaktar Företaget per post, mail eller telefon

Företaget behandlar dina personuppgifter för att:

 • Besvara frågor
 • Erbjuda våra tjänster
 • Kontakta dig

5.3 För dig som besöker Företagets webbplats

Företaget behandlar dina personuppgifter för att:

 • Marknadsföra och erbjuda våra tjänster

5.4 För dig som anmäler dig till ett event som Företaget anordnar

Företaget behandlar dina personuppgifter för att

 • Planera, administrera och genomföra event
 • Fakturera
 1. DE LAGLIGA GRUNDERNA FÖR VÅR BEHANDLING AV DINA PERSONUPPGIFTER

6.1 Företaget baserar behandlingen av dina personuppgifter på ett antal lagliga grunder. Dessa beskrivs i det här avsnittet.

6.2 Vi behandlar bland annat dina personuppgifter för att kunna fullgöra avtalet med dig som kund för att kunna leverera vår tjänster.

6.3 En del av den behandling av personuppgifter som vi utför baserar sig på en så kallad intresseavvägning. Detta gäller exempelvis den behandling vi utför för att kunna skicka erbjudanden till dig om våra produkter och tjänster. Företaget har ett berättigat intresse av att marknadsföra sina tjänster och sina produkter. Företaget behandlar inte känsliga personuppgifter med stöd av en intresseavvägning och utför ingen behandling som utgör profilering med stöd av en intresseavvägning.

6.4 I vissa fall kan Företaget ha en rättslig förpliktelse att behandla dina personuppgifter. Detta gäller till exempel för den behandling av personuppgifter som vi utför för att kunna uppfylla bokföringslagens krav.

6.5 Företaget behandlar inte dina personuppgifter genom automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering.

Ändamål Rättslig grund Kategorier av personuppgifter Lagringstid
Genomförande av köp, fakturering, utförande av tjänst och genomförande av kundservice Fullgörande av avtal om tjänster som köpts av Marias Rena Städgrupp.

·        Namn

·        Adress

·        Telefonnummer

·        E-post

Ett år efter att avtalet avslutats
För att upprätthålla och administrera bolagets bokföring Rättslig förpliktelse

·        Namn

·        Adress

·        Telefonnummer

·        E-post

Sju plus ett år
För att marknadsföra Företaget och våra samarbetspartners eller koncernbolags varor och tjänster genom post, e-post, SMS/MMS eller telefon mot befintliga kunder Intresseavvägning

·        Namn

·        Adress

·        Telefonnummer

·        E-post

Ett år efter att du senast varit aktiv hos Företaget, till exempel genom att handla hos oss eller kontakta vår kundtjänst
För att marknadsföra Företaget och våra samarbetspartners eller koncernbolags varor och tjänster genom post, e-post, SMS/MMS eller telefon mot presumtiva kunder Intresseavvägning

·        Namn

·        Adress

·        Telefonnummer

·        E-post

12  månader
För att återkoppla vid kontakt samt besvara inkomna frågor Intresseavvägning

·        Namn

·        Adress

·        Telefonnummer

·        E-post

En månad
Analysera webbtrafik Intresseavvägning IP-adress 26 månader
För att planera, administrera och genomföra event samt för att fakturera Fullgörande av avtal

·        Namn

·        Adress

·        E-post

6 månader
 1. HUR LÄNGE SPARAR VI UPPGIFTER OM DIG?

8.1 Dina personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna Integritetspolicy. Företaget kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka Företagets rättsliga intressen, t.ex. om det pågår en juridisk process.

 1. VEM LÄMNAR VI UT PERSONUPPGIFTER TILL?

9.1 Företaget kan komma att lämna ut dina uppgifter till tredje part, såsom till Företagets koncernbolag och andra samarbetspartners.

9.2 Om du ansöker om en kredit vid köp av en vara eller tjänst kan dina uppgifter komma att lämnas ut till kreditupplysningsföretag.

9.3 Personuppgifter kan vidare komma att lämnas ut av Företaget om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata Företagets rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.

 1. ÄNDRING AV INTEGRITETSPOLICY

10.1 Företaget har rätt att när som helst ändra Integritetspolicyn. Företaget kommer att med rimligt varsel underrätta dig vid ändringar av Integritetspolicyn.

 1. SKYDDET AV DINA PERSONUPPGIFTER

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Företaget har därför vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering. Exempelvis sparas alla uppgifter om kunder i en databas som är skyddad genom behörighetsstyrning och brandvägg.

 1. DINA RÄTTIGHETER

12.1 Företaget ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.

12.2 Företaget kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

12.3 Du har rätt att begära

 1. Tillgång till dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära ett registerutdrag över den behandling som vi genomför avseende dina personuppgifter. Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som behandlas. Du har rätt att en gång per kalenderår, genom en skriftligt undertecknad ansökan, kostnadsfritt erhålla ett registerutdrag från om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare uppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut. Du har även rätt att i registerutdraget få information om var uppgifterna har hämtats ifrån om personuppgifterna inte har samlats in från dig, förekomsten av automatiserat beslutsfattande (inklusive profilering) samt den förutsedda period under vilken uppgifterna kommer att lagras eller kriterierna som används för att fastställa denna period. Du har vidare rätt att i registerutdraget få information om dina övriga rättigheter som anges i denna punkt.
 2. Rättelse av dina personuppgifter. Vi kommer på din begäran att så snabbt som möjligt rätta de felaktiga eller ofullständiga uppgifter vi behandlar om dig.
 3. Radering av dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för. Det kan dock finnas lagkrav på att vi inte omedelbart får radera dina personuppgifter i exempelvis bokförings- och skattelagstiftning. Vi kommer då att avsluta den behandling som görs för andra ändamål än att följa lagstiftningen.
 4. Begränsning av behandling. Det innebär att dina personuppgifter markeras så att de endast får behandlas för vissa avgränsade ändamål. Du kan bland annat begära begränsning när du anser att dina uppgifter är felaktiga och du har begärt rättelse enligt punkt 12.3 b). Under tiden uppgifternas korrekthet utreds kommer behandlingen av dem att begränsas.
 5. Återkallande av samtycke. Om behandling grundar sig på avgivet samtycke har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke.

12.4 Företaget kommer att underrätta varje mottagare till vilken personuppgifterna har lämnats ut enligt punkten 9 ovan om eventuella rättelser eller radering av uppgifter samt begränsning av behandling av uppgifter.

12.5 Du har rätt till dataportabilitet. Det innebär en rätt att under vissa förutsättningar få ut och överföra dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig.

12.6 Du har rätt att invända mot personuppgiftsbehandling som utförs med stöd av en intresseavvägning. Om du invänder mot sådan behandling kommer vi enbart att fortsätta behandlingen om det finns berättigade skäl till behandlingen som väger tyngre än dina intressen.

12.7 Om du inte vill att behandlar dina personuppgifter för direkt marknadsföring har du alltid rätt att invända mot sådan behandling genom att skicka ett mail till info@mariasrenastadgrupp.se. När har vi mottagit din invändning kommer vi att upphöra med att behandla personuppgifterna för sådant marknadsföringsändamål.

12.8 Du har rätt att inge eventuella klagomål angående behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen.

 1. COOKIES

Cookies är en liten textfil bestående av bokstäver och siffror som skickas från vår webbserver och sparas på din webbläsare eller enhet. På Marias Rena Städgrupp använder vi följande cookies:

1) Sessionscookies (en tillfällig cookie som upphör när du stänger din webbläsare eller enhet).

2) Varaktiga cookies (cookies som ligger kvar på din dator tills du tar bort dem eller de går ut).

3) Förstapartscookies (cookies som sätts av webbplatsen du besöker).

4) Tredjepartscookies (cookies som satts av en tredjeparts webbplats. Hos oss används dessa i första hand för analyser, t.ex. Google Analytics.).

5) Liknande tekniker (tekniker som lagrar information i din webbläsare eller i din enhet på ett sätt som liknar cookies).

De cookies vi använder förbättrar normalt sett de tjänster vi erbjuder. Några av våra tjänster behöver cookies för att fungera korrekt, medan andra förbättrar tjänsterna för dig. Vi använder cookies för övergripande analytisk information avseende din användning av våra tjänster och för att spara funktionella inställningar så som språk och andra uppgifter. Vi använder även cookies för att kunna rikta relevant marknadsföring till dig. Du kan själv styra över användningen av cookies. Din webbläsare eller enhet ger dig möjlighet att ändra inställningarna för användningen och omfattningen av cookies. Gå till inställningarna för din webbläsare eller enhet för att lära dig mer om hur du justerar inställningarna för cookies. Exempel på sådant du kan justera är blockering av alla cookies, att endast acceptera förstapartscookies eller att radera cookies när du stänger ner din webbläsare. Ha i åtanke att vissa av våra tjänster kanske inte fungerar ifall du blockerar eller raderar cookies. Du kan läsa mer om cookies generellt på post- och telestyrelsens webbsida, pts.se.

 1. KONTAKTINFORMATION

14.1 Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om denna Integritetspolicy, behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill begära ett registerutdrag. Vår kontaktinformation hittar du nedan.

Marias Rena Städgrupp
Beväringsgatan 17, 415 05 Göteborg, Sverige
info@mariasrenastadgrupp.se
073-575 15 99

 

Integritetspolicy

Vi arbetar för att säkerställa en hög nivå av dataskydd som värnar om din personliga integritet vid användning av vår webbplats. Denna integritetspolicy förklarar därför hur dina personuppgifter bearbetas och skyddas, dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. Vi strävar efter att du ska känna dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter. Vid eventuella frågor är du välkommen att kontakta oss. Våra kontaktuppgifter hittar du längst ned på denna sida.

Vem ansvarar för de personuppgifter vi samlar in?

Marias Rena Städgrupp

Orgnr: 556953-7938

Beväringsgatan 17
415 05 Göteborg, Sverige
info@mariasrenastadgrupp.se

är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter du lämnar till oss genom köp och övrig kontakt med oss och ansvarar för behandling av dessa.

Var lagras dina personuppgifter?

Vi eftersträvar att dina personuppgifter i så hög grad som möjligt ska behandlas inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och alla våra egna IT-system, men kan även överföras och bearbetas i ett land utanför EES (s.k. ”tredje land”). Sådan överföring sker endast till mottagarland med adekvat skyddsnivå och i enlighet med gällande lagstiftning. Om överföring sker till partner för en tjänst i USA sker detta endast till företag som omfattas av det så kallade ”Privacy Shield”, vilken är en överenskommelse om skydd för personuppgifter mellan EU och USA.

Vad för slags personuppgifter samlar vi in?

Vi samlar in personuppgifter som du skickar till oss när du gör beställningar på vår webbplats, anmäler dig till vårt nyhetsbrev eller deltar i eventuella tävlingar. De personuppgifter som du skickar till oss kan till exempel omfatta kontaktinformation, födelsedatum och betalningsinformation. Vi kan också komma att samla in vissa personuppgifter från externa partners såsom adressuppgifter från offentliga register och uppgifter om kreditvärdighet från kreditvärderingsinstitut, banker eller kreditupplysningföretag.

Hur använder vi dina personuppgifter?

Vi kan komma att använda dina personuppgifter för följande ändamål:

 • Vid korrespondens om förfrågan om prisuppgifter
 • Vid korrespondes på offertförfrågningar
 • Vid kontakter angående eventuella problem med din flytt
 • Vid korrespondens om frågor och övrig information
 • Vid utskick om erbjudanden i form av nyhetsbrev, då alltid med instruktioner om hur du kan avanmäla dig ifrån vidare utskick
 • Vid analyser av köpmönster för att ge relevanta erbjudanden och information
 • Vid utannonsering av vinnare i tävlingar som vi arrangerar
 • Vid eventuella enkätutskick för att förbättra våra tjänster och erbjudanden.
 • Vid arbete som förhindrar missbruk eller annan olämplig användning av vår hemsida

Vi sparar dina uppgifter så länge som det krävs för att uppfylla ovanstående ändamål eller så länge som vi enligt lag är skyldiga att göra detta. Därefter raderas dina personuppgifter.

Vilka är dina rättigheter?

Du har rätt att när som helst begära information om de personuppgifter vi har om dig. Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade eller raderade. Vi kan inte radera dina uppgifter då det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, som exempelvis bokföringsregler, eller när det finns andra legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas, till exempel obetalda fakturor. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att låta oss använda uppgifterna för marknadsföring genom att avanmäla dig från vårt nyhetsbrev. Du kan också kontakta oss genom att skicka brev, e-post eller ringa. Se kontaktuppgifter nedan.

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

För att vi ska kunna erbjuda ovannämnda tjänster och våra åtaganden gentemot dig som kund delar vi dina personuppgifter med företag som är s.k. personuppgiftsbiträden för oss. Personuppgiftsbiträden behandlar informationen för vår räkning och enligt våra instruktioner och hjälper oss med IT-tjänster, betaltjänster, transporter och marknadsföring. Detta sker endast för ändamål för vilka vi har samlat informationen och endast till företag som kan lämna tillräckliga garantier gällande säkerhet och sekretess för personuppgifter.

Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

För att dina personuppgifter som skickas till vår webbplats inte ska läsas av utomstående, krypteras all sådan information och skickas via en säker anslutning.

Cookies

En cookie (eller kaka) är en liten textfil som en webbplats sparar på besökarens dator. Cookies används på många webbplatser för att ge en besökare tillgång till olika funktioner. Informationen i en cookie kan också användas för att följa en användares surfande på webbplatser som använder samma cookie.

Måste jag tillåta cookies?

Denna webbplats använder cookies för funktionalitet kritisk för att det ska gå att handla i butiken. Om du blockerar cookies kan du därför ej heller handla i butiken. Utan cookies kan du dock fortfarande titta på sidor och artiklar i butiken, men vissa funktioner kan bete sig oväntat.

Om du vill handla i butiken men inte vill att några cookies ska sparas på din dator när du stänger din webbläsare så kan du besöka sidan i privat läge. Detta läge kallas olika saker beroende på din webbläsare: ”Inkognitofönster” (Chrome), ”Privat fönster” (Firefox) eller ”InPrivate-fönster” (Microsoft Edge). Alla cookies som satts under besöket i privat läge raderas då ifrån din dator när du stänger din webbläsare.

Hur använder vi cookies?

Denna webbplats använder cookies för att hantera artiklar i varukorgen, inloggning på ”mina sidor” och för vissa funktioner som endast ska visas en gång per besökare. Om du stänger din webbläsare och senare kommer tillbaka till butiken så sparas dina inställningar och artiklar i varukorgen med hjälp av cookies. Vi använder även cookies för att kunna anpassa och göra information och marknadsföring så relevant som möjligt för dig.

Informationen om inloggning på ”mina sidor” lagras i en så kallad sessionscookie och raderas därför när du stänger din webbläsare. Våra övriga cookies lagrar inte information för att identifiera dig.

Vi använder även cookies som statistikunderlag, till exempel för att se vilka artiklar samma besökare tittar på för att kunna erbjuda automatiska produktrekommendationer.

Tredjepartscookies

Vi använder Google Analytics och Ads som också sätter cookies, detta för att få en bild av hur våra besökare använder webbplatsen samt för vår marknadsföring. Dessa cookies innehåller inte heller identifierande information om vem du som besökaren är.

Våra social media-kopplingar för till exempel Facebook, Google+, Twitter och Instagram sätter också cookies. Dessa cookies innehåller inte heller identifierande information om vem du som besökaren är.